Algemene voorwaarden

Algemene voor
waarden

1. Definities.

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Marian Jespers en Pilates by Marian die samen met de tarieven beschikbaar op de website van Pilates by Marian de Overeenkomst vormen;
 • Diensten: de diensten geleverd door Marian Jespers aan de Klant;
 • Klant: de natuurlijke persoon die de Diensten afneemt van Marian Jespers;
 • Online Afsprakenplatform: het online afsprakenplatform “Momoyoga” waarop afspraken tussen de Klant en Marian Jespers, of een door haar aangestelde instructrice, voor de Diensten kunnen worden gemaakt;
 • Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarde, de tarieven beschikbaar op de website Pilates by Marian en eventuele vragenlijsten die worden ingevuld tussen de Klant en Marian Jespers;
 • Marian Jespers: Marian Jespers, zaakvoerder van Sportema Comm VA, met adres te Koekoekdreef 39, 2980 Halle-Zoersel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0824 401 416
 • Pilates Studio: de pilates studio “Pilates by Marian” van Marian Jespers, gelegen te Koekoekdreef 39, 2980 Halle-Zoersel, waar de Diensten uitgeoefend worden door Marian Jespers of een door haar aangestelde instructrice.

2. Aanvaarding Algemene Voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden Klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten uitgaande van Marian Jespers. De Klant heeft voorafgaandelijk kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn nooit van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bindend karakter Overeenkomst.

Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen eveneens vooraf schriftelijk door Marian Jespers aanvaard te worden.

4. Uitvoering van de Diensten

De Diensten worden uitgevoerd in de Pilates Studio op het tijdstip afgesproken tussen Marian Jespers, of een door haar aangestelde instructrice, en de Klant. De Klant erkent dat afspraken voor de Diensten lopen via het Online Afsprakenplatform. Een les duurt 55min.

Marian Jespers biedt zowel privélessen, duetlessen als groepslessen aan. De Klant erkent dat een duo les beperkt is tot twee (2) deelnemers. Een groepsles wordt aangeboden vanaf vier (4) deelnemers tot zeven (7) deelnemers. Marian Jespers behoudt zich het recht voor om een groepsles te annuleren indien het minimumaantal van vier (4) deelnemers niet wordt behaald. De groepsles zal dan door Marian Jespers uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de groepsles worden geannuleerd en de Klant wordt hiervan via het Online Afsprakenplatform op de hoogte gebracht. Annulering van een afspraak moet ten laatste vierentwintig (24) uur voor het plaatsvinden van de afspraak gebeuren via het Online Afsprakenplatform. Annuleringen die later dan vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de afspraak worden gedaan, zullen door Marian Jespers in rekening worden gebracht overeenkomstig de tarieven bepaald in de Overeenkomst.

5. Betaling.

Betaling van de Diensten kan zowel online via overschrijving of in de Pilates Studio met bankcontact of met factuur. De betaling per factuur dient te gebeuren binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum. Indien de Klant ervoor kiest om de Diensten per les te betalen, zal de betaling overeenkomstig de tarieven uit de Overeenkomst voorafgaand aan elke les, of uiterlijk bij het begin van de les, gebeuren.  Indien de Klant voor een tienbeurtenkaart kiest, zal de betaling overeenkomstig de tarieven uit de Overeenkomst voorafgaand aan de eerste les van de beurtenkaart gebeuren. De Klant erkent dat dergelijke tienbeurtenkaart maximum drie (3) maanden geldig is.  Marian Jespers behoudt zich het recht voor om de tienbeurtenkaart ongeldig te verklaren indien deze termijn van drie (3) maanden overschreden wordt.

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de Diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de vijf (5) kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de facturen en de erin vermelde bedragen in. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen en een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de bijzondere wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In dat geval behoudt Marian Jespers zich bovendien het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Elke laattijdige betaling door de Klant geeft Marian Jespers tevens het recht om een administratieve kost van tien (10)% van het totale factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van vijftig (50) euro. Deze administratiekost blijft verschuldigd bij (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom. Bovendien zullen bij laattijdige betaling van een factuur alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, en zal Marian Jespers de leveringen van Diensten aan de Klant kunnen opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de Klant worden gedragen.

6. Verbintenissen Klant

De Klant is verantwoordelijk voor zijn of haar fysieke en mentale vermogen om de Diensten af te nemen en gaat akkoord dat hij of zij zich weerhoudt van enig gebruik van de apparatuur in geval van eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen die zijn of haar veiligheid of gezondheid of die van anderen in gevaar kan brengen. De Klant verbindt zich ertoe om de studioregels, zoals van toepassing en beschikbaar in de Studio, na te leven en de instructies van Marian Jespers of een door haar aangestelde instructrice inzake gebruik van de toestellen nauwgezet te volgen. Bij schending van de studioregels of niet navolging van de instructies, behoudt Marian Jespers zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen en geen Diensten meer te leveren aan desbetreffende Klant.

7. Aansprakelijkheid.

(a) Algemeen
De aansprakelijkheid van Marian Jespers is beperkt tot schade van de Klant die het rechtstreeks gevolg is van een zware fout of bedrog van Marian Jespers. Voor zover Marian Jespers bij het leveren van de Diensten afhankelijk is van de medewerking of diensten van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit fout, (daarin begrepen grove fout en opzet) in hoofde van deze derde. De aansprakelijkheid van Marian Jespers is in alle gevallen beperkt tot maximaal het effectief betaald (factuur)bedrag van de geleverde Diensten en Marian Jespers is de Klant aldus maar tot vrijwaring verschuldigd ten belope van maximaal dit bedrag. De aansprakelijkheid van Marian Jespers is uitgesloten voor gevolgschade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.

(b) Klachten
Eventuele klachten betreffende de Diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten, te vertragen of om bevestigde Overeenkomst te annuleren.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot designs en logo’s) blijven te allen tijde eigendom van Marian Jespers.

9. Gegevensverwerking.

Marian Jespers respecteert en ziet het belang van de privacy van de Klant in. Marian Jespers tracht dan ook uw persoonsgegevens te bewaren op een veilige manier. Gelieve op te merken dat Marian Jespers beschouwd moet worden als “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke GDPR-verordening. Dit impliceert dat Marian Jespers uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken voor eigen doeleinden. Voor een gedetailleerde omschrijving van de wijze van verwerking en verwerkingsdoeleinden, wordt verwezen naar de privacy policy die geraadpleegd kan worden op eerste verzoek.

10. Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Antwerpen (afdeling Antwerpen).

11. Eenzijdige wijziging Algemene Voorwaarden.

Marian Jespers behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

12. Studio regels

 • Gelieve je afspraken online via de website te reserveren en te betalen.
 • Je kan je afspraak 24u voor aanvang, zelf kosteloos online annuleren, na deze termijn wordt je afspraak integraal aangerekend en is er geen terugbetaling mogelijk.
 • We aanvaarden geen doktersbriefjes in geval van ziekte, enkel bij hospitalisatie bespreken we graag wanneer de afspraken terug kunnen doorgaan.
 • Een 10-beurtenkaart is 3 maanden geldig, na deze termijn vervallen deze lessen. Gelieve hiermee rekening te houden tijdens vakantie periodes. Je kan de geldigheidsdatum van je beurtenkaart raadplegen op je persoonlijke account.
 • Mogen we vriendelijk vragen 5 minuten voor aanvang van je afspraak aanwezig te zijn. Je afspraak start stipt op het uur.